אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - העברית: שפה, תרבות, חינוך

העברית: שפה, תרבות, חינוך 

פתח דבר
כרך זה מכיל את כתביו של זאב ז'בוטינסקי בעניין השפה העברית, תפקידה
בפיתוח הזהות הלאומית ושימורה, תקינות הלשון והמבטא, מערכת החינוך
וההשכלה העברית מבית הספר היסודי עד האוניברסיטה העברית ותפקידה,
התיאטרון העברי, הספר העברי המקורי והמתורגם, עברית באותיות לטיניות,
ושירי ביאליק והשפעתם הלאומית. המאמרים מובאים לפי סדר כתיבתם
בתחומי המשנה השונים. לא הבאנו לדפוס מאמרים החוזרים בשפות שונות על
תוכן המאמרים המופיעים בכרך זה. רשימה ביבליוגרפית מלאה תובא בכרך
המילואים, בסיום המהדורה.
רוב המאמרים נכתבו עברית במקור והם מובאים כנתינתם, למעט האחדת
הכתיב לפי כללי האקדמיה ללשון העברית והוספת תרגום מילים לועזיות
לעברית בסוגריים מרובעים. מאמרים אחרים תורגמו מיידיש, מרוסית ומגרמנית.
תודת המערכת נתונה לעורכת הלשון הרצליה אפרתי על עבודתה המסורה
והטובה. עריכה ראשונית נעשתה בידי יחיאל קמחי, והמערכת מודה לו על
תרומתו.
המערכת