אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - לאומיות וליברליות

לאומיות וליברליות 

פתח דבר
כרך זה הוא הראשון במהדורה החדשה של כתבי ז׳בוטינסקי האידיאולוגיים
והפוליטיים, שתהיה מקיפה מכל המהדורות הקודמות. רוב הכתבים האידאולוגיים
והפוליטיים נכתבו ברוסית, מקצתם בלשונות אחרות, בדרך כלל בעברית ובאנגלית.
הנאומים נישאו בעיקר ביידיש, בעברית ובגרמנית. הכתבים ייערכו לפי נושאים,
ובמידת האפשר לפי נושאי משנה: לאומיות ליברלית, ארץ ישראל, העם היהודי
בגולה, כלכלה וחברה, האלף־בית החדש, פוליטיקה ציונית, ומדינאות ויחסים
בינלאומיים. המהדורה תיחתם בכרך מילואים והשלמות.
במהדורה זו לא יפורסמו כל כתביו בגלל מספרם העצום: מאמרים, פלייטונים,
נאומים, שירים, תרגומים, ועוד. בכרך ההשלמות נביא רשימה ביבליוגרפית של כל
מה שלא ייכלל במהדורה בציון השפה שבה נכתבו, שם כתב העת ומועד הפרסום.
באחרונה נמצאו בארכיונים ברוסיה מאמרים רבים מאוד, שפרסם ז׳בוטינסקי
בכתבי עת רוסיים שונים, שלא היו נגישים למחקר בתקופת השלטון הקומוניסטי.
רובם יובאו במהדורה זו, לראשונה בעברית. מאמרים ונאומים שראו אור לפני
שנות דור בעברית יתורגמו מחדש או ייערכו עריכה יסודית. ביטויים לשוניים
ארכאיים יוחלפו במודרניים. מאמרים שכתב ז׳בוטינסקי בעברית, או נאומים שנשא
בעברית, יובאו כנתינתם אך בכתיב מלא. הכתבים ילוו בהערות להבהרת מושגים,
שמות ומקומות הנזכרים בהם. הערות אחדות כתב ז׳בוטינסקי בעצמו והדבר יצוין
במפורש.
מאמרים רבים נחתמו בשמות עט שונים. תהליך זיהוים וייחוסם לז׳בוטינסקי
נעשה בעזרת מערכת כתבי ז׳בוטינסקי ברוסית בראשות מר פליקס דקטור ופרופ׳
ליאוניד קאציס. כתבים אלה נערכים בשיטה כרונולוגית ויוצאים לאור במינסק.
הסבר מתודולוגי מפורט בעניין שמות־העט יובא באחד הכרכים הבאים.
המאמרים המקובצים בכרך זה עוסקים בליברליזם ובלאומיות: בזיקתם ההדדית של
שני המושגים או בהיבטים מסוימים של אחד מהם. הכרך פותח בפלייטונים שנכתבו
1903 ; כמעט כולם מתפרסמים כאן לראשונה בעברית: שניים פורסמו ־ בשנים 1899
ושישה־עשר ,Egal בטור ׳רומא׳ ובשם העט ® העלון האודסאי © ב׳אודסקי ליסטוק׳
רובם בטור ׳ברפרוף׳ ובשם העט ״אלטלנה״ ,® חדשות אודסה © ב׳אודסקיה נובוסטי׳
כולם עוסקים, במפורש או ברמז, בהיבטים שונים של כמה מסוגיות היסוד של
הליברליזם המדיני בעשור הראשון של המאה העשרים. על אף האווירה הקלילה
והאירונית הנסוכה עליהם, הצליח ז׳בוטינסקי גם בסוגה הפלייטונית לחדור אל
מהות הנושאים שעסק בהם.
'אחרי הפלייטונים מובאים מאמרים פובליציסטיים ומסאיים, שהרקע שלהם
הוא התסיסה הלאומית והחברתית באימפריה הרוסית בעשור הראשון של המאה
העשרים. מקצת המאמרים קשורים בעניין היהודי. רובם ככולם משלבים את
הלאומיות והליברליזם למסכת רעיונית אחת, שיסודה •אינדיבידואליזם הבלתי
מתפשר שדגל בו ז׳בוטינסקי כל ימיו.
עם צאתו לאור של הכרך הראשון של מהדורה זו המערכת מבקשת להביע את
תודתה לכל האישים שסייעו למפעל ספרותי והיסטורי זה, ובראשם ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו, יושב־ראש הכנסת ה 18- ח״כ ראובן ריבלין, השר גדעון סער וח״כ
זאב אלקין.
'תודת המערכת נתונה ליד יצחק בן־צבי, השותפה להוצאתו לאור של כרך זה.
לצד המערכת פעלה ועדת היגוי, שכללה את חברי המערכת וכן את האישים הבאים:
עו״ד אריאל בולשטיין, ד״ר משה הלוי, זאב ז׳בוטינסקי, פרופ׳ דן מירון, פרופ׳
טוביה פרילינג, שמואל שצקי, פרופ׳ מרדכי תמרקין. סייעו בעריכת כרך זה: אירה
ברדן ומטביי ביננסון. תודתנו נתונה להם. תודה מיוחדת נתונה לעורכת הלשון, נילי
לנדסברגר, שהאירה עיניים בהערותיה ותרומתה לכרך זה חורגת מעל ומעבר לענייני
לשון.
בעיצומה של עבודת הכינוס והעריכה הלך לעולמו היושב־ראש הקודם של מכון
ז׳בוטינסקי, פלג תמיר ז״ל. הוא לא זכה לראות מהדורה זו, שלא הייתה באה לעולם
בלי יוזמתו, מנהיגותו ומסירותו. יהי זכרו ברוך.
המערכת
סיון תשע״ג ־ מאי 2013